Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Hadeejer.nl (hierna "de Website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder Hadeejer.nl wordt verstaan HaDeejer.nl, HaDeejeer.eu, Hadeejer.info.

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan HaDeejer.nl niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
HaDeejer.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van HaDeejer.nl. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan HaDeejer.nl of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaDeejer.nl mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Wel mag u gebruik maken van onze inhoud als u een duidelijke bronvermelding gebruikt, inclusief namen van de makers.

Koppeling naar websites van derden
HaDeejer.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. HaDeejer.nl aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaDeejer.nl is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan HaDeejer.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door HaDeejer.nl aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen van deze voorwaarden
HaDeejer.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn. 

De Huisregels mbt het plaatsen van reacties op artikelen
HADEE -  De digikrant www.HaDeejer.NL geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op geselecteerde nieuwsberichten. De reacties van onze lezers vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat De digikrant www.HaDeejer.NL die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor De digikrant www.HaDeejer.NL niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op artikelen.


Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels. Een redactieteam ziet toe op de naleving van die regels, voordat de reacties worden geplaatst.
De regels
1. De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.", De Nederlandse Grondwet ). Reacties die strijdig zijn met de wet, worden niet geplaatst. Daarbij kijken wij specifiek naar de artikelen 137 c , 137 d en 137 e van het Wetboek van Strafrecht .
2. Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden niet geplaatst.
3. Vergelijkingen met personen als Hitler, Dutroux, NSB-ers, Nazi’s, Osama, Taliban of iets dergelijks, worden niet geplaatst.
4. Doodsverwensingen worden niet geplaatst.
5. Verwijzingen naar websites worden niet geplaatst.
6. Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen etc.) worden niet geplaatst.
7. Oproep tot oproer en demonstraties worden niet geplaatst.
8. Maak uw reacties niet te lang, de grens ligt bij 1000 karakters. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd en ook niet geplaatst. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om dwingend een maximum lengte van de reacties op te leggen.
9. Schelden op of beledigen van mede-lezers wordt niet op prijs gesteld. Reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.
10. Het staat iedereen vrij te mopperen op De digikrant www.HaDeejer.NL maar reacties die onze motivatie in twijfel trekken, worden niet geplaatst.
11. Respecteer het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet). Zo niet, dan worden reacties niet geplaatst.
12. Commerciële boodschappen (spam) worden niet geplaatst.
13. Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst.
14. Reacties met als afzender een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, of met in de afzender scheld- of schuttingwoorden worden niet geplaatst.
15. Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel (" Is dit nou nieuws?"), worden niet geplaatst. De discussies dienen te gaan over de inhoud van het artikel.
16. Letterlijk identieke reacties worden niet geplaatst.
17. Nietszeggende reacties ("Tsjongejonge" of "Schandalig" ) zonder onderbouwing worden niet geplaatst.
18. Reacties die bol staan van de taalfouten, worden niet geplaatst. We doen niet kinderachtig over typefouten en vervoegingfoutjes, maar we voeren geen correcties op de reacties en kunnen te slecht geschreven commentaren niet plaatsen.
19. Reacties in een buitenlandse taal kunnen we niet plaatsen.
20. Reacties volledig of overwegend in hoofdletters, plaatsen we niet.
21. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te weigeren, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.
22. Reageer op de inhoud van een artikel, niet op andere reacties.
23. Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat van iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.

Fotopuzzel Voorwaarden

  1. Alle leden van Stichting Dorpsnieuws zijn uitgesloten van deelname.
  2. De loting gaat via een computergestuurd systeem.
  3. Per emailadres is maar 1 deelname mogelijk.
  4. De winnaar zal aan het begin van de nieuwe maand bekend gemaakt worden.
  5. De winnaar krijgt een emailbevestiging waarmee hij de prijs af kan halen bij de sponsor.
  6. De sponsor krijgt per mail bericht wie de winnaar is van de gesponsorde prijs.
  7. Hadeejer.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gesponsorde product.
  8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  9. Bij down gaan van de site kunnen door de sponsor geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor alle andere situaties van overmacht.

We doen er alles aan om zorgvuldig met uw reacties om te gaan. Gaat het toch mis? Dat kan, het is mensenwerk. Het moderatingteam is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.